Често задавани въпроси

 • I. КАКВО ПРЕДЛАГА ВИРТУАЛНАТА КЛИНИКА?
  • 1. Защо да ползваме Виртуалната Клиника?

   1. Защо да ползваме Виртуалната Клиника?

   Защото Виртуалната клиника е създадена да обслужва вашите потребности по един съвременен метод. Вие получавате много удобства, като:

   - ползвате по всяко време на денонощието, от всяка точка на света /от дома; от офиса; от хотела и др./;
   - пестите време от траспорт и чакане пред кабинети; - пестите средства от транспорт и съпътстващи разходи;
   - имате възможност на голям избор от специалисти от всички сфери на медицината, от страната и чужбина;
   - вие сте във визуален контакт със специалистите.

  • 2. Какво предлага Виртуалната клиника?

   2. Какво предлага Виртуалната клиника?

   Ползвайте Виртуалната клиника винаги, когато имате нужда от компетентен отговор, свързан с:

   - ТРАДИЦИОННАТА МЕДИЦИНА;
   - НЕТРАДИЦИОННАТА МЕДИЦИНА;
   - МЕДИЦИНАСКАТА ЛОГИСТИКА;
   - ЗДРАВНИ ПРАВА И МЕНИДЖМЪНТ;
   - ТРУДОВА МЕДИЦИНА.

  • 3. Какво получаваме чрез Виртуалната клиника?

   3. Какво получаваме чрез Виртуалната клиника?

   Виртуалната клиника ви дава възможност по всяко време на денонощието от всяка точка на света да имате достъп до огромен брой специалисти от всички сфери на медицината чрез:

   - НАСОЧВАЩА КОНСУЛТАЦИЯ- Когато пациенът има конкретни оплаквания по определен проблем и търси насоки и съвет за пътя, по който може да протече лечението. Тази консултация не може да се възприема като достатъчна в случаите, когато липсва предхождаща физическа среща на пациента с консултиращия лекар.
   - ВТОРИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ – всяка следваща медицинска консултация онлайн по един и същи проблем, при един и същ специалист;
   - ВТОРО МНЕНИЕ – мнения на различни специалисти по един и същ установен вече проблем;
   - МЕДИЦИНСКА ЛОГИСТИКА – компетентно съдействие при определяне на необходимите ви специалисти;
   - СЪВЕТИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - Опитни специалисти консултират в помощ на работодатели и работници по въпроси, свързани със здравето и безопасността на труда, с подобряване на управлението на дейностите в тази сфера, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и наредбите към него, за търговските дружества, работещи на територията на България;
   - ЗДРАВНИ ПРАВА И МЕНИДЖМЪНТ - Тук можете да получите правни консултации относно правата ви като пациент и осигурителните ви права.  Ако сте лекар и имате проблемна ситуация в практиката, ще получите конкултации от опитни юристи. Ако сте ръководител на лечебно заведение, ваши колеги с дългогодишен опит ще ви консултират относно решаването на мениджърски казуси.

  • 4. Кога да ползваме Виртуалната клиника?

   4. Кога да ползваме Виртуалната клиника?

   Винаги, когато:

   - Вие или ваш близък не се чувствате добре;
   - имате нужда от спешен съвет от специалист във всички сфери на медицината;
   - се намирате на място, отдалечено от референтните центрове за медицинска помощ;
   - сте в командировка в страната или чужбина и не сте наясно към кого да се обърнете;
   - сте турист и не желаете да правите излишни разходи за медицинско обслужване;
   - желаете да получите и други мнения относно съществуващ медицински проблем;
   - имате нужда от консултации и обучения по Трудова медицина за фирмата си;
   - желаете да оптимизирате оказването на трудово-медицински услуги, снижавайки до минимум разходите за пътуване и командировъчни;
   - времето ви притиска;
   - предпочитате комфорта на дома или офиса си пред болничните чакални.

  • 5. Какви са специалистите, които дават консултации в направление „НЕТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА”?

   5. Какви са специалистите, които дават консултации в направление „НЕТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА”?

   Според проучвания все повече хора се обръщат към природата и търсят нейните лечебни и профилактични възможности. Ето защо във Виртуална клиника денонощно имате възможност да се консултирате със специалисти по следните, най-разпространени специалности:

   - ХОМЕОПАТИЯ;
   - БИЛКОЛЕЧЕНИЕ И НАРОДНА МЕДИЦИНА;
   - ПСИХОТЕРАПИЯ.

  • 6. Какви консултации предлагате по направление „ТРУДОВА МЕДИЦИНА”?

   6. Какви консултации предлагате по направление „ТРУДОВА МЕДИЦИНА”?

   - Консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
   - Съдействие на работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд.
   - Подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети на работещите за правилното им прилагане.
   - Разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
   - Консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 на ЗЗБУТ.
   - Организиране и провеждане на обучение на работещите по правилата за първа долекарска помощ, обучениe съгласно изискванията на Наредба РД 07-2/16.12.2009 г. на КУТ/ГУТ, длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите.
   - Извършване на наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на: предварителни и периодични медицински прегледи. Изготвяне на заключения за пригодността на работещите.

  • 7. Какви други консултации предлагате в областта на здравеопазването?

   7. Какви други консултации предлагате в областта на здравеопазването?

   Тук можете да получите правни консултации относно правата ви като пациент и осигурителните ви права. Ако сте лекар и имате проблемна ситуация в практиката, ще получите конкултации от опитни юристи. Ако сте ръководител на лечебно заведение, ваши колеги с дългогодишен опит ще ви консултират относно решаването на мениджърски казуси. На ваше разположение денонощно са специалисти:

   - ЮРИСТИ;
   - ИКОНОМИСТИ.

  • 8. Какво получаваме в направление „МЕДИЦИНСКА ЛОГИСТИКА” ?

   8. Какво получаваме в направление „МЕДИЦИНСКА ЛОГИСТИКА” ?

   Екип от лекари, компетентни в областта на общата медицина, и специалисти по здравни грижи ще ви съдействат при подреждането на диагностичен план и при избора на специалността на нужния ви консултант.

  • 9. Защо има разлика в цената на различни специалисти?

   9. Защо има разлика в цената на различни специалисти?

   Основната група специалисти работят на еднаква цена. Има и специалисти, които работят на различни цени, като това се формира от техните хабилитации, специализации, реализации, различното ниво на компетентност, както и владеенето на чужди езици.

  • 10. Какво е Лично Здравно Досие /ЛЗД/ и какво е предимството при ползването му?

   10. Какво е Лично Здравно Досие /ЛЗД/ и какво е предимството при ползването му?

   ЛЗД представлява електронен вариант за съхранение на файлове с информация, от която потребителят по един съвременен и удобен начин може да разполага с всички свои лични здравни данни. Ползва се срещу заплащане, което може да се осъществи от секция “ПЛАЩАНЕ”. Предимството при ползването на ЛЗД е, че няма да ви е нужно да носите със себе си папки с амбулаторни листове и всякаква информация на хартиен или друг носител. А на символична цена ще имате достъп до цялата ваша информация събрана на едно място, по всяко време на деня, от всяка точнка на света.

  • 11. Защо е препоръчително Подреждането на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/?

   11. Защо е препоръчително Подреждането на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/?

   Подреждането на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/ е услуга, която се заплаща символично, еднократно и е препоръчително, защото се извършва от компетентни специалисти. Така само в няколко папки ще разполагате с всички данни, свързани с вашето здраве.

  • 12. Мога ли да получа рецепта?

   12. Мога ли да получа рецепта?

   Поради ограниченията на закона, специалистите във ВИРТУАЛНАТА КЛИНИКА (www.zdrave.com и www.on-linedoctors.com) не могат да предписват лекарства.

  • 13. Предлагате ли преференциални оферти за корпоративни клиенти, осигурителни фондове, застрахователи?

   13. Предлагате ли преференциални оферти за корпоративни клиенти, осигурителни фондове, застрахователи?

   Изпратите запитване e-mail адрес: officevk@medicinabg.com. Ще се свържем с вас, за да се организира среща за обсъждане на преференциални условия за успешна съвместна дейност.

 • II. КОЙ ДА ПОЛЗВА ВИРТУАЛНАТА КЛИНИКА?
  • 1. За кого е подходящо да ползва Виртуалната клиника?

   1. За кого е подходящо да ползва Виртуалната клиника?

   Виртуалната клиника е подходяща:

   - За всеки, който има нужда от специалисти по мединцински въпроси;
   - За работодатели: напр. Направленията „Традиционна медицина”; „Нетрадиционна медицина”; „Медицинска логистика” могат да са част от социалната им политика. Докато направлението „Служба по трудова медицина” е идеално за улеснението им при изпълнение на договор със службата по трудова медицина;
   - За осигурителните фондове, като съвременен начин за обслужването на клиентите им, за снижаване на себестойността и ефективно насочване на клиентите им;
   - За застрахователите, като съвременен начин за обслужване на клиентите им и снижаване на риска от нецелесъобразно източване на здравните застраховки;
   - За хора пребиваващи в чужбина, свързване със специалисти от тяхната страна и на техния език;
   - За близките на хора, живеещи в райони, отдалечени от медицинска помощ.

  • 2. Как мога да стана специалист във Виртуалната клиника?

   2. Как мога да стана специалист във Виртуалната клиника?

   Всеки, който желае да бъде специалист във Виртуалната клиника трябва да изпрати запитване на e-mail адрес: officevk@medicinabg.com. Ще получите информация за изискванията, необходимата за попълване документация и условията за съвместна работа. Не пропускайте да отбележите координати за обратна връзка.

  • 3. Какво е необходимо ако съм упълномощен представител на болница и желая да бъдем партньори в предоставянето на консултации онлайн?

   3. Какво е необходимо ако съм упълномощен представител на болница и желая да бъдем партньори в предоставянето на консултации онлайн?

   В този случай, трябва да изпратете запитване на e-mail адрес: officevk@medicinabg.com и ще получите информация за изискванията и необходимата за попълване документация. Не пропускайте да отбележите координати за обратна връзка.

  • 4. Имам фирма и желая да ползвам ТРУДОВА МЕДИЦИНА. Какво е необходимо, за да се осъществи това?

   4. Имам фирма и желая да ползвам ТРУДОВА МЕДИЦИНА. Какво е необходимо, за да се осъществи това?

   Изпратете запитване на e-mail адрес: officevk@medicinabg.com. Ще получите информация за изискванията и необходимата за попълване документация. Не пропускайте да отбележите координати за обратна връзка.

 • III. КАК ДА ПОЛЗВАМЕ ВИРТУАЛНАТА КЛИНИКА?
  • 1. Как можем да се свържем с административния екип на Виртуалната клиника?

   1. Как можем да се свържем с административния екип на Виртуалната клиника?

   Корпоративните клиенти могат да отправят конкретно запитване за начина на ползване на услугите ни на нашият e-mail адрес: officevk@medicinabg.com.
   Всеки, който има нужда от повече информация може да зададе своите въпроси от СЪОБЩЕНИЕ в секция „РЕГИСТРАТУРА”.

  • 2. Как да се регистрирам във Виртуалната Клиника като пациент?

   2. Как да се регистрирам във Виртуалната Клиника като пациент?

   Използвайте бутона Вход/Регистрация . Ако вече сте регистриран, използвайте полето “Вход за потребители”, ако не сте регистриран използвайте полето “Регистрирай се”. Попълнете приложената стандартна форма и натиснете бутона Регистрация. На посочения от вас електронен адрес ще получите линк, от който ще се активира вашия профил. Използвайки го, вие сте регистриран във Виртуалната клиника като потребител и имате възможността да ползвате услугите на сайта.

  • 3. Как да избера специалист?

   3. Как да избера специалист?

   Влезте във вашия профил. Изберете необходимото ви направление. След това посредством приложените филтри, които не са задължителни, по критерии изберете специалист.

  • 4. Как мога да разбера повече за даден специалист и да съм сигурен в компетентносттта му?

   4. Как мога да разбера повече за даден специалист и да съм сигурен в компетентносттта му?

   От бутона “Още...”, който е под снимката на всеки специалист, можете да видите биографията му, в която се намират синтезирани данни за образование, специализации, реализация и др.
   Преди да се публикуват тези данни във Виртуалната клиника, административният екип се е запознал подробно с предоставените документи, които удостоверяват истинността им.

  • 5. Къде мога да видя график и цена за консултация при даден специалист?

   5. Къде мога да видя график и цена за консултация при даден специалист?

   Под снимката на всеки специалист, от бутоните “Цена” и “График” можете да получите пълна справка относно графика с часовете за консултации, както и съотвената цена.

  • 6. Какво е необходимо, за да запиша консултация?

   6. Какво е необходимо, за да запиша консултация?

   След като сте си избрали НАПРАВЛЕНИЕ и СПЕЦИАЛИСТ, за да запишете и стартирате консултация, е необходимо да разполагате с кредити.

  • 7. От къде и как мога да си закупя кредити?

   7. От къде и как мога да си закупя кредити?

   Кредитите са основната форма за разплащане във Виртуалната клиника. Стойността на кредитите можете да видите в секция “ПЛАЩАНЕ”, от където можете да ги закупите. Закупуването се извършва от бутона Нова поръчка. Изберете ВАЛУТА и ПРОДУКТ. Автоматично ви се изчислява стойността, която трябва да заплатите.

  • 8. Как да ползвам услугите във Виртуалната клиника, ако съм корпоративно представен потребител (от фирма, фонд, застраховател)?

   8. Как да ползвам услугите във Виртуалната клиника, ако съм корпоративно представен потребител (от фирма, фонд, застраховател)?

   Във вашия случай, влезте в секция “ПЛАЩАНЕ”. В подменю “ДОСТЪПНИ ПРОДУКТИ” виждате кредитите, с които разполагате и фирмата, която ви ги е предоставила.

  • 9. Как мога да ползвам корпоративно предоставените ми кредити?

   9. Как мога да ползвам корпоративно предоставените ми кредити?

   След като сте си избрали НАПРАВЛЕНИЕ и СПЕЦИАЛИСТ, от графика на специалиста, при заявка за консултация, от метод на плащане, избирате от падащото меню съответния продукт.

  • 10. Къде мога да видя извършените от мен покупки на кредити?

   10. Къде мога да видя извършените от мен покупки на кредити?

   Всяка ваша покупка на кредити можете да видите в секция “ПЛАЩАНЕ”, подменю “ИСТОРИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА”.

  • 11. Къде мога да видя какво съм заплатил за ползваните консултации?

   11. Къде мога да видя какво съм заплатил за ползваните консултации?

   В секция “КОНСУЛТАЦИИ”, подменю “МИНАЛИ КОНСУЛТАЦИИ”, в колона ЦЕНА, можете да видите колко сте заплатили за всяка проведена консултация.

  • 12. Как мога да си запиша консултация?

   12. Как мога да си запиша консултация?

   След като сте закупили кредити, избрали сте направление и специалист, резервирали сте час в графика на специалиста, за да стартирате консултация е необходимо да се натисне бутона ЗАПОЧНИ ПРЕГЛЕД и от двете страни: специалист и консултиран. Преди това, моля, проверете готовността си от техническа гледна точка на микрофон, камера и слушалки.

  • 13. Как да стартирам консултация?

   13. Как да стартирам консултация?

   След като сте закупили кредити, избрали сте направление и специалист, резервирали сте час в графика на специалиста, за да стартирате консултация е необходимо да се натисне бутона ЗАПОЧНИ ПРЕГЛЕД и от двете страни: специалист и консултиран. Преди това, моля, проверете готовността си от техническа гледна точка на микрофон, камера и слушалки.

  • 14. Как мога да проведа консултация на момента?

   14. Как мога да проведа консултация на момента?

   Консултация на момента може да проведете след като отидете в съответното направление. След това от филтрите изберете СТАТУС АКТИВЕН от падащото меню. Ще видите всички консултанти, които са онлайн в момента. Ако успоредно с този филтър за “СТАТУС” изберете и друг филтър “СПЕЦИАЛНОСТ” ще ви излязат само активните консултанти по тази СПЕЦИАЛНОСТ в този момент. Влезте в досието на специалиста и заявете консултация от бутон КОНСУЛТАЦИЯ СЕГА.

  • 15. Как мога да откажа консултация?

   15. Как мога да откажа консултация?

   След като влезете в сецкия “КОНСУЛТАЦИИ” във вашият профил, в прозореца “ЗАЯВКИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ” и/или “ЗАПИСАНИ КОНСУЛТАЦИИ” в най-дясната колона на заявката се намира синя информационна иконка . Влезте в нея. Откажете консултацията от бутона ОТКАЖИ. При отказ сте длъжни да опишете причината.

  • 16. Как и от къде мога да кача файлове с документи и защо е необходимо да ги наименувам?

   16. Как и от къде мога да кача файлове с документи и защо е необходимо да ги наименувам?

   В секция “ЗДРАВНО ДОСИЕ”, в подменю “МОЯТА ИСТОРИЯ”, влезте в страницата “ДОКУМЕНТИ”. Там виждате два прозореца:

   - “КАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ” - мястото, където се намират вашите качени документи;
   - “КАЧИ ДОКУМЕНТИ” – мястото, където можете да качите файлове, съдържащи ваши документи. Това се извършва по класическия метод: от бутона BROWSE ги изтеглете от вашия компютър.

  • 17. Мога ли да качвам документи по време на консултация?

   17. Мога ли да качвам документи по време на консултация?

   Имате възможност да качите нов файл с информация. Това е възможно от екрана, в който се провежда консултацията, от секция “КАЧИ ДОКУМЕНТИ”. Изберете папка, в която да се запишат и дайте име на файла за по-лесна ориентация на консултантите.Това би улеснило и подреждане на ЛЗД ( ЛИЧНО ЗДРАВО ДОСИЕ) по папки, ако решите да се възползвате от тази услуга.

  • 18. Как мога да преглеждам минали консултации?

   18. Как мога да преглеждам минали консултации?

   В секция “КОНСУЛТАЦИИ” от подменю “МИНАЛИ ПРЕГЛЕДИ” от синята информационна икона  се отваря прозорец, в който може да прегледате видеозапис на минала ваша консултация /това важи до 15 дни след провеждането/. Ако имате платена поддръжка на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/, имате възможност да го преглеждате постоянно.

  • 19. Защо нямам достъп до минали консултации?

   19. Защо нямам достъп до минали консултации?

   Нямате достъп до минали консултации, защото са изтекли 15 дни от провеждането им и не сте заплатили поддръжка на ЛИЧНО ЗДРАВНО ДОСИЕ /ЛЗД/.

  • 20. Отказване от регистрация?

   20. Отказване от регистрация?

   Ако желаете да прекратите ползването на нашите услуги е необходимо да се обърнете към “ОНЛАЙН РЕГИСТРАТУРА”, от бутона СЪОБЩЕНИЯ, за да заявите това.

 • IV. ТЕХНИЧЕСИ ВЪПРОСИ
  • 1. Забравена парола?

   1. Забравена парола?

   В полето “ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ”, използвайте линка за ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА. Отваря се прозорез, в който въведете e-mail адреса, с който сте се регистрирали във Виртуалната клиника. На него ще получите нова парола.

  • 2. С кой уеб браузър работи Виртуалната клиника?

   2. С кой уеб браузър работи Виртуалната клиника?

   Виртуалната клиника работи с радлични уеб браузъри, но е препоръчително е да се ползват най-популярните: Internet Explorer 7 и 8, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

  • 3. Нуждая ли се от уеб камера, за да стартирам консултация?

   3. Нуждая ли се от уеб камера, за да стартирам консултация?

   Камерата за пациента не е задължителна, но е препоръчителна. Подходяща е всяка, която може да възпроизведе качествен образ.

  • 4. Как се осъществява видео връзката?

   4. Как се осъществява видео връзката?

   Видео връзката се осъществява чрез предварително инсталиран от вас Flash Player след версия 9. За стартирането на консултацията е необходимо да се даде разрешение от потребителя и специалиста с натискане на бутон ЗАПОЧНИ КОНСУЛТАЦИЯ.

  • 5. Камерата ми не работи?

   5. Камерата ми не работи?

   Камерата ви може да не работи в следните случаи:

   - ако не в включена в компютъра;
   - ако на Flash Player е спрян достъпа до камерата. Това се отстранява по следния начин – кликнете с десен бутон върху видеоекрана и натиснете бутона “Allow”;
   - ако е включена успоредно за друго приложение, напр. Skype.

  • 6. Защо е необходимо да се ползват слушалки?

   6. Защо е необходимо да се ползват слушалки?

   Препоръчително е ползването на слушалки, за да се избегне получаването на микрофония, която внасят колоните, когато се ползват вместо слушалки.

  • 7. Защо не чувам нищо?

   7. Защо не чувам нищо?

   Възможно е да не чувате нищо, ако:

   - не работи микрофона на специалиста;
   - вашите слушалки не са включени или са с намален звук;
   - не работи вашата звукова карта;
   - не работи звуковата карта на специалиста;
   - ползвате едновременно и друго приложение, което изисква звуков ресурс.

  • 8. Защо специалистът не ме чува?

   8. Защо специалистът не ме чува?

   Възможно е да не ви чуват, ако:

   - не работи микрофона ви;
   - не работят слушалките на специалиста /не са включени или са с намален звук/;
   - не работи вашата звукова карта;
   - не работи звуковата карта на специалиста;
   - специалистът ползва едновременно и друго приложение, което изисква звуков ресурс.

  • 9. Инсталиране и проблеми с Flash Player

   9. Инсталиране и проблеми с Flash Player

   Инсталаторът на Flash Player води потребителя при инсталацията като по това време трябва да са изключени всички онлайн програми и браузъри. След инсталирането е необходимо пак да влезете във Виртуалната клиника. В случай, че вече имате инсталиран Flash Player системата проверява за налична версия 9 или по-висока и ако няма показва линк със съобщение за обновяване.

 • ДOПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА
  • Защо има указани цени в други валути?

   Защо има указани цени в други валути?

   Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

  • Как да извърша покупка?

   Как да извърша покупка?

   За да извършите покупка трябва да се регистрирате на сайта и да влезете в своя профил. Изберете услуга, която ще ползвате, проверете колко кредита са ви нужни и преминете към покупка на кредити (изберете секция „Плащане”.  След като в страницата за поръчка посочите броя кредити изберете метод за плащане.  Поддържаме два начина за плащане – чрез системата ePay и директно плащане с дебитна / кредитна карта чрез платежната страница на ОББ. 
   Чрез виртуалния ПОС на ОББ приемаме плащане с карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и V PAY.  Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.  В платежната страница се въвеждат данните на картата.  За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на ОББ поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани да ползвате тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи и страница за въвеждане на вашата автентикационна парола.

  • Политика за осигуряване на защита на транзакционните данни

   Политика за осигуряване на защита на транзакционните данни

   За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
   -    Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
   -    Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
   В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.